REGULAMIN PLATFORMY HANDLOWEJ KW.PL


 

PREAMBUŁA

Portal KW.pl jest i zawsze będzie darmowy dla kupujących.


 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.

Definicje

 

 

 

Ilekroć w treści niniejszego Regulaminu stosowane są pojęcia zdefiniowane poniżej, należy nadawać im znaczenie zgodne z treścią:

Aukcja

 

-

procedura ustalenia ceny na przedmiot prowadząca do jego sprzedaży. Wynikiem licytacji jest wyłonienie nabywcy, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

   

Oferta

    przedmiot lub usługa o z góry ustalonej cenie kupna/sprzedaży

 

 

Konto

 

-

prowadzone dla Użytkownika przez Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie pod nazwą (login) zbiór danych, w którym gromadzone są informacje o Użytkowniku i jego działaniach w ramach KW,

 

 

Kupujący

 

-

Użytkownik, który podejmuje działania zmierzające do nabycia lub kupujący Towary w ramach KW niezależnie od rodzaju Transakcji,

 

 

KW

 

-

prowadzona przez Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są aukcje, utrzymywana przez Turbo – Trade Sp. z o.o. w Szczytnie w domenie KW.pl,

 

 

Sprzedający

 

-

Użytkownik prowadzący działalność gospodarczą oferujący do sprzedaży Towary w ramach KW niezależnie od rodzaju Transakcji,

 

 

Towar

 

-

rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem transakcji, zgodnie z Regulaminem,

 

 

Rejestracja

 

-

procedura zakładania Konta,

 

 

Regulamin

 

-

niniejszy Regulamin KW,

 

 

Użytkownik

 

-

podmiot, który spełnia warunki regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez w ramach KW na zasadach określonych w Regulaminie.

 

 

Transakcja

 

-

Transakcja jest pojęciem, w niniejszym Regulaminie, stosowanym zamiennie dla pojęć Aukcja oraz Oferta

 

 

2.

 

Warunki korzystania z portalu KW.pl:

 

 

2.1

Kupujący:

 

a)

Rejestracja Kupującego jest bezpłatna.

 

b)

Kupujący nie jest obciążony żadnymi kosztami z tytułu dokonywania transakcji na KW.pl

 

c)

Kupującymi mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Kupującymi mogą być także osoby, które ukończyły lat 13, ale za zgodą opiekuna.

 

d)

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w celu Rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w KW(login) oraz hasła.

 

e)

Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z KW w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w KW, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Kupującego.

 

f)

po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie, której przedmiotem są usługi świadczone przez Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie w ramach KW, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

g)

w terminie 10 dni od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 2.1.d) Kupujący może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, jeżeli wykonał on jakąkolwiek czynność w ramach KW, w szczególności, gdy złożył ofertę w trakcie licytacji.

 

h)

w wyniku prawidłowej Rejestracji Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie utworzy dla Kupującego Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Kupujący uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w KW nazwy i hasła (logowanie).

 

i)

konto zawiera dane Kupującego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Kupujący powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie KW. Zabrania się usuwania przez Kupującego danych, o których mowa w pkt 2.1.b) i c), w trakcie korzystania z usług KW, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Kupujący nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 

j)

Kupujący może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

- uczestniczenie w licytacji w ramach jednej Transakcji przy użyciu więcej niż jednego Konta,

- składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

- używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

 

k)

Kupującemu nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Kupującego do działania w jego imieniu,

 

l)

Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Kupującego od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta.

 

 

2.2

 

Sprzedający:

 

a)

Sprzedający w celu Rejestracji, powinni wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: nazwy firmy, adresu, siedziby wraz z nazwą kraju, NIP, REGON, numer KRS, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w KW(login) oraz hasła.

 

b)

Rejestracji osoby fizycznej korzystającej z KW w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, a także wszystkich dalszych czynności tych podmiotów w KW, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków w Sprzedającego.

 

c)

po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym, a Turbo Trade sp. z o.o. w Szczytnie, której przedmiotem są usługi świadczone przez Turbo Trade Sp z o.o. w Szczytnie w ramach KW, na warunkach określonych w Regulaminie.

 

d)

Sprzedający może odstąpić od umowy, o której mowa w pkt. 2.2.c) bez podania przyczyny po uregulowaniu ewentualnych należności z tytułu wystawiania ofert i prowizji od sprzedaży oraz innych należności wynikających z opcji dodatkowych jakie sprzedający wykorzystał.

 

e)

Turbo Trade sp. z. o.o. w Szczytnie może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z KW przez Sprzedającego od uwiarygodnienia jego danych wymienionych w pkt 2.2. a) i b).

 

f)

w wyniku prawidłowej Rejestracji Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie utworzy dla Sprzedającego Konto przypisane do nazwy (loginu) podanej w formularzu rejestracyjnym. Sprzedający uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w KW nazwy i hasła (logowanie).

 

g)

Konto zawiera dane Sprzedającego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych Sprzedający powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego na stosownej stronie KW. Zabrania się usuwania przez Sprzedającego danych, o których mowa w pkt 2.2.a) i b), w trakcie korzystania z usług KW, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. Sprzedający nie ma możliwości zmiany przyjętej w trakcie rejestracji nazwy Konta (loginu). Do każdego Konta musi być przyporządkowany inny adres e-mail.

 

h)

Sprzedający w celu pełnej Rejestracji i uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez KW musi uiścić przelewem na rachunek bankowy Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie wpłaty w kwocie 5 zł. Przelew winien być wykonany z konta firmowego Sprzedawcy w celu weryfikacji danych firmy, w szczególności nazwy i siedziby, podanych przy Rejestacji.

 

i)

usługi świadczone przez Turbo Trade Sp. z. o.o. w Szczytnie dla Sprzedającego w ramach KW są odpłatne. Sprzedający uiszcza prowizję za sprzedany towar oraz opłaty za wystawienie oferty. Opłata za wystawienie oferty nie dotyczy promocji.

 

j)

prowizja od sprzedaży naliczana jest w momencie zakończenia Transakcji z ważnymi ofertami równymi lub wyższymi od ceny wywoławczej.

 

k)

wysokość prowizji zależy od ceny końcowej, tj. ustalonej w trakcie Transakcji ceny, jaką Kupujący powinien zapłacić za Towar (nie uwzględniając kosztów związanych z dostarczeniem Towaru).

 

l)

ostateczna kwota prowizji od sprzedaży w ramach Transakcji wielo przedmiotowych ustalana jest jako iloczyn prowizji od sprzedaży jednej sztuki Towaru i liczby Towarów sprzedanych w wyniku danej Transakcji.

 

m)

w przypadku usunięcia Transakcji wielo przedmiotowej, prowizja od sprzedaży naliczana jest, od sprzedanych do momentu usunięcia Transakcji, sztuk Towaru.

 

n)

prowizja od sprzedaży Towaru określana jest w aktualnym cenniku znajdującym się na stronie serwisu KW.pl

 

o)

prowizje są naliczane na bieżąco po sprzedaży Towaru. Zapłata prowizji następuje pod koniec miesiąca, w którym wystąpiła sprzedaż.

 

p)

Faktury wystawiane są z użyciem danych Sprzedającego zawartych na jego Koncie.

 

r)

Prowizje za usługi świadczone przez Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie w ramach KW uiszczane są przez Sprzedającego na rachunek bankowy Turbo Trade Sp.zo.o. w Szczytnie

 

s)

Sprzedający może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Niedopuszczalne jest w szczególności:

- składanie ofert we własnych Transakcjach, Transakcjach osób bliskich bądź osób wspólnie zamieszkujących albo w Transakcjach innych osób, z którymi składający ofertę pozostaje w relacjach powodujących uzasadnione wątpliwości, że strony działają w porozumieniu, mającym na celu wpłynięcie na wynik Transakcji w sposób sprzeczny z prawem bądź dobrymi obyczajami,

- używanie Kont do nieuczciwego zawyżania kwot oferowanych w licytacji.

 

t)

Sprzedającemu nie wolno korzystać z Kont innych Sprzedających oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Sprzedającego do działania w jego imieniu,

 

u)

Turbo Trade Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta jest zagrożone. Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie może uzależnić dalsze korzystanie z Konta przez Sprzedającego od dokonania zmiany hasła dostępowego do tego Konta. Po dokonaniu zmiany hasło Sprzedający natychmiast odzyska dostęp do Konta.

 


 

II. TRANSAKCJE

 

 

1.

Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie będący operatorem KW, umożliwia Użytkownikom będącymi osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub podmiotami prawnymi zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu udostępnia Użytkownikom portal sprzedażowy KW.

 

2.

Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.

 

3.

W ramach KW można przeprowadzić transakcję, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza do składania ofert celem zawarcia umowy z Użytkownikiem, który zaoferował najwyższą cenę. Transakcja ta może być zarówno jednoprzedmiotowa, jak i wieloprzedmiotową.

 

4.

Transakcję jednoprzedmiotową przeprowadza się w celu zawarcia tylko jednej umowy sprzedaży, natomiast w wyniku Transakcji wieloprzedmiotowej możliwe jest zawarcie większej liczby umów.

 

5.

W Transakcjach Sprzedający ustala cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać wystawiony Towar. Złożone w trakcie licytacji oferty niższej od ceny minimalnej nie są brane pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji.

 

6.

Proponowane przez Użytkowników ceny, jak i inne warunki Transakcji są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających KW.

 


 

III. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI

 

 

1.

Aby wystawić Towar w Transakcji, Sprzedający dokonuje jego opisu. W tym celu Sprzedający musi wypełnić dostępny na stosownej stronie KW formularz sprzedaży. Przy tworzeniu opisu Transakcji, Sprzedający określa ogół warunków umowy zawartej pomiędzy Użytkownikami.

 

2.

Po zatwierdzeniu przez Sprzedającego treści opisu Transakcji jest ona udostępniana w KW.

 

3.

Przy wystawianiu Towaru, Sprzedający oświadcza, że obrót wystawionym Towarem nie narusza przepisów obowiązującego prawa lub praw osób trzecich, a także, że jest uprawniony do zawarcia i wykonania umowy.

 

4.

Sprzedający jest zobowiązany opisać Towar rzetelnie i kompletnie. Nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego jakość, pochodzenie, marka czy producent. Opis Towaru powinien w szczególności zawierać wymagane w określonych okolicznościach informacje, w tym informacje wskazane w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony konsumentów. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w opisie Transakcji, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

5.

Transakcję Sprzedający umieszcza w kategorii odpowiedniej ze względu na rodzaj Towaru.

 

6.

Sprzedający jest związany treścią zawartą w opisie Transakcji, może jednak dokonać zmian treści zawartej w opisie Transakcji do momentu złożenia pierwszej oferty w licytacji. Zakazane jest dokonywanie zmian w opisie Transakcji przez Sprzedającego, które stanowią zmianę właściwości Towaru.

 

7.

Sprzedający określa sposób zapłaty za Towar zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

6.

Wystawiając Transakcję, Sprzedający wyraża zgodę na jej publikację w celach promocyjnych w KW.

 


 

IV. PRZEBIEG TRANSAKCJI

 

 

1.

Użytkownik bierze udział w Transakcji poprzez złożenie oferty kupna w licytacji lub zakupu Towaru poprzez opcję „Kup Teraz”.

 

2.

Podczas trwania Transakcji, za pośrednictwem KW, Użytkownicy mogą zadawać Sprzedającemu pytania związane z jego ofertą. Treść zapytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu jednocześnie ujawniany jest adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie. W przypadku korzystania z wewnętrznego systemu pocztowego KW adres e-mail nie jest ujawniany.

 

3.

Przystępując do Transakcji, Licytant określa cenę maksymalną, jaką jest gotowy zapłacić za wystawiony Towar.

 

4.

W trakcie Transakcji Licytant może zmieniać wysokość ceny maksymalnej, nie może jednak wskazać kwoty niższej niż najwyższa oferowana w tym momencie przez innego Licytanta.

 

5.

Zwycięzcą Transakcji jest Licytant, który zaoferował najwyższą cenę. Jeżeli kilku Licytantów złożyło oferty z taką samą najwyższą ceną – wygrywa Licytant, który pierwszy przystąpił do licytacji poprzez wskazanie najwyższej ceny.

 

6.

Oferty złożone w licytacji są wiążące dla uczestników Transakcji do momentu zakończenia Transakcji. Przed zakończeniem Transakcji, na prośbę Licytanta albo z powodu braku kontaktu z Licytantem może nastąpić odrzucenie oferty .

 

7.

Oferta złożona przez Licytanta, którego Konto zostanie zawieszone przed zamknięciem Transakcji nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wyniku Transakcji. Informacja o zawieszeniu Konta Licytanta jest uwidaczniana na stronie tej Transakcji.

 

8.

Zakończenie Transakcji następuje z upływem czasu, na który była przewidziana.

 

9.

Sprzedający może w każdym czasie zamknąć Transakcję, wówczas zwycięzców Transakcji ustala się według stanu na chwilę jej zakończenia. Jeżeli w trakcie Transakcji nastąpiła kradzież lub zniszczenie Towaru, Sprzedający w drodze wyjątku może zakończyć Transakcję bez ustalania jej wyniku, uprzednio odrzucając wszystkie złożone przez Licytantów oferty.

 

10.

Do ceny ustalonej zgodnie z niniejszym artykułem Sprzedający może doliczyć jedynie koszty przesyłki bądź transportu Towaru w rzeczywistej wielkości.

 


 

V. ZAWARCIE UMOWY

 

 

1.

Po ustaleniu zwycięzcy (zgodnie z powyższymi przepisami) następuje przybicie.Przebicie następuje poprzez umieszczenie w odpowiednich zakładkach na Kontach Sprzedającego i Kupującego informacji o zakończeniu Transakcji uzupełnionej o wskazanie zwycięzcy.

 

2.

Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

3.

Niezwłocznie po przybiciu, Kupujący i Sprzedający otrzymują informacje o kontrahencie obejmujące następujące dane zawarte na jego Koncie: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

 

4.

Sprzedający i Kupujący powinni nawiązać kontakt nie później niż w terminie siedmiu dni od przybicia.

 

5.

Zakończenie Transakcji, ani przybicie nie następują, gdy powyższe informacje wygenerowane zostaną w trakcie lub wskutek awarii lub błędu technicznego.

 

6.

Potwierdzenia o zakończeniu Transakcji wysyłane drogą e-mail mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

7.

Sprzedający nie mogą wyłączyć ani ograniczyć praw do rękojmi przysługujących Kupującym, nawet w przypadku, gdy sprzedaż nie ma charakteru sprzedaży konsumenckiej.

 


 

VI. TOWARY, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYSTAWIAĆ NA AUKCJI

 

 

1.

Sprzedający nie może wystawić do Transakcji Towary, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa (np. zawierające rażące treści pornograficzne z udziałem małoletnich poniżej lat 15, produkty przerobione, podrobione, itp.) lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje (np. przedmioty zawierające treści pornograficzne lub wzywające do nienawiści),

 

2.

Niezależnie od powyższego zabronione jest wystawianie przedmiotów:

- prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac,

- niebezpieczne substancje chemiczne, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku,

- substancje psychotropowe i środki odurzające, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany,

- materiały wybuchowe i pirotechniczne,

- broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa,

- napoje alkoholowe z wyłączeniem wyrobów winiarskich wymienionych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2011 Nr 120, poz. 690 z późn. zm). Wyroby winiarskie mogą być wystawiane wyłącznie przez punkty sprzedaży alkoholu, które uzyskały zezwolenie na sprzedaż alkoholu i dokonały Rejestracji,

- produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza,

- leki (chyba, że są wystawiane przez apteki ogólnodostępne, które dokonały Rejestracji),

- organy ludzkie lub zwierzęce,

- żywe lub martwe okazy zwierząt,

- zwierzęta domowe, psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki,

- udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej,

- oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware,

- oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, tj. zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy,

- instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności umożliwiające lub ułatwiające tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,

- konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami,

- usługa e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej (chyba, że wszyscy adresaci korespondencji wyrazili zgodę na otrzymywanie przesyłanej informacji),

- dane osobowe lub listy adresów e-mail,

- Karty Cyfra+, Cyfrowy Polsat oraz Wizja TV, klucze abonenckie do odbioru Canal+,

- dekodery Cyfry + i Cyfrowego Polsatu (z wyjątkiem sytuacji, gdy dekoder nie jest własnością Cyfry + ani Cyfrowego Polsatu),

- usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe,

- systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN,

- dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano,

- kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów,

- bilety na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe wystawiane w cenie wyższej od ceny nominalnej biletu,

- bony (talony) na usługi (z wyjątkiem usług, których wartość obejmuje całość kwoty należnej za usługę. Termin realizacji bonu nie może zaczynać się później niż 7 dni po dacie planowanego zakończenia Transakcji. Sprzedający musi być także bezpośrednim emitentem bonu),

- wyroby tytoniowe, chyba, że mają charakter kolekcjonerski.

 

3.

Przedmioty, o których mowa w pkt 1 i 2 nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).

 


 

VII. ODOWIEDZIALNOŚĆ

 

 

1.

Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach KW, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie lub niezawarcie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Sprzedających do ich sprzedaży oraz wypłacalność Kupujących składających oferty.

 

2.

Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie może usunąć Transakcję w przypadku, gdy czynności związane z Transakcją naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa. Jeżeli usunięcie nastąpi w trakcie trwania aukcji, wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów nie wywołują skutku.

 

3.

W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, bądź gdy Konto wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Turbo Trade Sp. o.o. w Szczytnie może zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta Użytkownika lub ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach KW.

 


 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1.

Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie jest administratorem danych osobowych, udostępnionych przez Użytkownika w ramach rejestracji.

 

2.

Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych podanych w trakcie rejestracji i użytkowania KW oraz wykorzystanie ich na potrzeby związane z funkcjonowaniem KW.

 

3.

Wszystkie dane osobowe podawane w procesie rejestracji oraz w późniejszym użytkowaniu KW są starannie przechowywane i szyfrowane.

 

4.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

5.

Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, o czym informuje Użytkowników za pośrednictwem komunikatu na stronie KW.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Transakcji zlecone przez Użytkownika. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Turbo Trade Sp. z o.o. w Szczytnie.

 

6.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę z Turbo Trade Sp. z. o. o. w Szczytnie poprzez wypełnienie dostępnego na stosownej stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych, chyba, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.

 

7.

Za naruszenie niniejszego Regulaminu, jak i z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez Turbo Trade Sp. z. o.o. Szczytnie za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.